Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją nr RPZ RPZ 6/ 2021 z dnia 20 sierpnia 2021r. uznał za niedozwolone postanowienia wzorca umowy deweloperskiej wykorzystywane przez Longbridge Instalatorów Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w obrocie z konsumentami, o następującej treści: 1. „w przypadku wystąpienia różnicy powierzchni do 2% lub równej 2% Nabywca nie będzie uprawniony do odstąpienia od niniejszej umowy” (§2 ust.4 lit.a)
2. „W przypadku nieprzeniesienia na Nabywcę prawa własności Lokalu, w terminie określonym w §4 ust.1 niniejszego aktu notarialnego, Nabywca uprawniony będzie do żądania od Dewelopera zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia - w wysokości odsetek ustawowych, wyliczonych od wysokości Ceny, która została zapłacona przez Nabywcę, przy czym łącznie kwota należnej Nabywcy kary umownej nie może wynosić więcej niż 3% (trzy procent) Ceny” (§8. ust. 2)

Postanowienia te są bezskuteczne. Klauzulę uznaną za abuzywną należy traktować tak, jakby w ogóle nie została zamieszczona w zawartej umowie.

Ww. decyzja jest prawomocna. Decyzja została udostępniona na stronie internetowej www.uokik.gov.pl

The highest standard of bulding

contact Form

Z jakim działem chcesz się skontaktować?

Message was sent.

INFORMATION CLAUSE. PRINCIPLES OF PROCESSING OF PERSONAL DATA

According to GDPR (RODO) – Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the European Council from 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection)

I declare that I have been informed that:
The administrator of personal data is Longbridge Management sp. z o.o. (hereinafter Longbridge) with its registered office in Warsaw, at ul. Cybernetyki 10. The contact details on data protection are: rodo@longbridge.pl, phone number +48 22 310 13 50 or contact by post.

Skontaktuj with us

W celu uzyskania informacji związanych z naszymi inwestycjami prosimy o kontakt z właściwymi dla nich biurami sprzedaży.

BIURO SPRZEDAŻY
KABATY FOREST CLUB
Warszawa
Róg alei Komisji Edukacji
Narodowej i Szajnowicza
ZMIANY LOKATORSKIE
KABATY FOREST CLUB
OBSŁUGA
POSPRZEDAŻOWA

BIURO Zarządu

ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can adjust the website to your needs. You can accept cookies but you also have the option to turn them off, in which case no data will be collected.